CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA İSTANBUL BASININDA BURSA

1925-1928 CUMHURİYET/İKDAM
Ali İhsan İlhan

Bursa’nın Kurtuluş Günü
11 Eylül 1925 Cuma Sayfa: 1 Numara: 482
9 Eylül’de İzmir 11 Eylül’de Bursa
Dört Sene Evvel Bugün Yeşil Bursa’mız Düşman İşgalinden Kurtulmuştu.
İzmir’den sonra Yunan işgalini gördüğü gibi İzmir’in halasından sonra da düşmandan kurtulmuş olan (Bursa)mızın civarında düşmanın mağlup edildiği Filedar köyü.

(Filedar) Köyü, 11inci Yunan Fırkası’nın esareti ile neticelenen muharebe esnasında düşman tarafından yakılmış, müteahhiran yeni baştan imar edilmiştir. Köyün yeni ismi (Gündoğdu)dur.

9 Eylül 338 sabahı İzmir kurtulmuştu. Hemen ertesi gün de Bursa halas ve rahata erişti. Filhakika, 10-11 Eylül gecesi, Türk süvarileri Bursa’yı, o güzel ve Yeşil Bursa’yı kurtardılar.

Şükrü Naili Paşa’nın kumandasındaki Üçüncü Kolordu, (Eskişehir’den) beri düşman kovalayarak kurtarmağa koşuyordu. Bu havalideki Yunan kuvvetleri adeden kıtamıza faik idiler. Fakat Türk’ün şahlanmış besâleti karşısında tefavvuk-u adediyenin ehemmiyeti mi vardı? Kıtâtımız Yunan kuvvetlerini süre süre ilerlerdiler. Bursa’ya evvela 10 – 11 gecesi, Püskülsüz çetesi baskın yaptı. (Keşiş)ten ansızın şehre inen bu çete Yunanlıların büsbütün ödünü patlatmıştı. Der-atb firara koyuldular. Ertesi sabah (Sarı Efe) namıyla maruf Miralay Edip Bey’in kumandasında bulunan (33)üncü süvari alayının Yüzbaşı Rüştü Bey bölüğü, (3üncü bölük) ilk Kuva-i muntazama olarak (Bursa)ya girdi.

Üçüncü bölükte Yüzbaşı Rüştü Efendi’den başka Mülazım Şevket, Muammer Lütfü, Mustafa Şükrü, Süleyman Fikri Efendiler vardı. Bu bölüğün yıldırım süratiyle şehre girmesi Yeşil Bursa’yı diğer Türk yurtları gibi yakılmaktan ve şehir halkını ölümden kurtardı.

Bursa kurtarıldıktan sonra düşmanın 11inci fırkası (Filedar)da vukua gelen muhabereden sonra (Mudanya)da esir edilmiş ve bu esir fırka, başta kumandanı olmak üzere, şehirden geçerken Bursa Yahudileri, evvelce Yunan zaferlerini selamlamak için yaptırdıkları kocaman bir Yunan bayrağını yola sermişler ve esir Yunan askerlerini kendi bayraklarını çiğnemeğe mecbur etmişlerdir.

Bursa 10 (muhabir-i Mahsûsamızdan) – Yarın (bugün) Bursa’nın kurtuluş günüdür. Şehir bu mesud günü fevkalade merasimle teside hazırlanmaktadır. Caddelerde sekiz tâk-ı zafer yapılmıştır ve zengin bir program hazırlanmıştır. Gece fener alayları icra edilecektir.

BİBLİYOGRAFYA
ARAMA YAP